Drepturile și obligațiile observatorului

Ce este un observator?

  1. Un observator electoral este o persoană independentă politic acreditată de o asociație neguvernamentală.
  2. Observatorul nu trebuie să facă propagandă electorală în favoarea unui competitor electoral pe durata campaniei și în ziua alegerilor și nu poate face parte dintr-un partid politic.
  3. Un observator trebuie să cunoască procedura organizării alegerilor. Vor fi organizate traininguri în București și în alte orașe și vom distribui material informative (Manualul Observatorului, informații pe platforma www.votcorect.ro și altele)
  4. Observatorilor li se cere să completeze un set de formulare (în aplicația mobilă sau pe hârtie) care vor fi transmise spre centralizare organizațiilor de acreditare.
  5. Observatorul poate asista la toate operațiunile din cadrul procesului de vot, începând cu deschiderea secțiilor de votare, continuând cu votarea propriu-zisă și terminând cu numărarea voturilor și redactarea proceselor verbale.
  6. Observatorul nu poate interveni direct în organizarea procesului electoral decât prin sesizarea Biroului Electoral și prin metodele aprobate de echipa de coordonare. Echipa de coordonare va oferi asistență electorală observatorilor în ziua alegerilor.
  7. Pentru abateri grave, acreditarea poate fi retrasă de către organizația care a emis-o.

Ce prevede legea electorală pentru alegerile europarlementare (33/2007)

Art. 73
(1) La toate operațiunile electorale efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, persoanele acreditate în condițiile prezentei legi.
(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se înțelege următoarele:
a) observatorii interni și externi;
b) reprezentanții interni și externi ai mass-mediei;
c) delegații partidelor politice, ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și nu au reprezentanți în birourile electorale.
(3) Pot fi acreditați ca observatori interni reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului, care sunt legal constituite cu cel puțin 6 luni înainte de ziua de referință. Persoanele desemnate de aceste organizații ca observatori interni nu pot avea apartenență politică.
(5) Acreditarea observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-mediei se face de către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru toate secțiile de votare din raza de competență a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizațiilor neguvernamentale sau a instituțiilor mass-media din România, făcută cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor.
(7) Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele organizații neguvernamentale care prezintă o adeverință eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă privind îndeplinirea prevederilor alin. (3).
(9) Acreditarea delegaților partidelor politice, ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și nu au reprezentanți în birourile electorale se face de către birourile electorale județene, birourile electorale de sector sau de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru birourile electorale respective, la cererea scrisă a conducerilor organizațiilor județene ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale, făcută cu cel puțin două zile înaintea datei alegerilor.
(10) Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil și în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.
(11) La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia și în spațiul special amenajat în acest sens la biroul electoral județean, al sectorului municipiului București sau la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.
(12) Contestațiile privind acreditarea ori respingerea solicitării de acreditare de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate se depun, în cel mult două zile de la afișarea deciziei, la tribunalul în a cărui rază teritorială funcționează biroul electoral și se soluționează de acesta în cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă.

Art 45
(5) În ziua de referință, activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 6,00. Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a observatorilor, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot și ștampilele, consemnând în procesul-verbal prevăzut la art. 49 numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale permanente, copiile listelor electorale speciale, precum și numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT". Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele asigură aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operațiuni, președintele închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control.
(10) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați și de observatori, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

Art 46
(15) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.
(16) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare în același timp. Candidații și observatorii care asistă la votare nu pot fi obligați să părăsească sala de votare în acest timp.
(17) Președintele biroului electoral al secției de votare sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este obligat să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secției de votare, candidați, observatori ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele biroului electoral al secției de votare, respectiv locțiitorul acestuia va menționa pe copia ce rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoștință de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.

Vezi și Decizia nr. 14D/29.03.2019 privind procedura de acreditare a observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Folosim „cookies” pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Navigând în continuare, vă exprimați acordul implicit pentru stocării lor pe dispozitivul dvs. Află mai multe