Drepturile și obligațiile observatorului

Ce este un observator?

  1. Un observator electoral este o persoană independenta politic acreditată de o asociație neguvernamentală.
  2. Observatorul nu trebuie să facă propagandă electorală în favoarea unui partid pe durata campaniei și în ziua alegerilor și nu poate fi parte dintr-un partid politic.
  3. Un observator trebuie să cunoască procedura organizării alegerilor - în acest scop fiecarevot.ro urmând să aibă un set de materiale online (articole, video, quiz-uri, forum + discuții în timp real) pentru familiarizarea observatorilor cu toate aspectele activității lor din ziua alegerilor. Vor fi organizate și traininguri în București.
  4. Observatorilor li se cere să completeze un set de formulare (în aplicația mobilă sau pe hârtie) care vor fi transmise spre centralizare organizațiilor de acreditare.
  5. Observatorul poate asista la toate operațiunile din cadrul procesului de vot, începând cu deschiderea secțiilor de votare, continuând cu votarea propriu-zisă și terminând cu numărarea voturilor și redactarea proceselor verbale.
  6. Observatorul nu poate interveni direct în organizarea procesului electoral decât prin sesizarea Biroului Electoral și prin metodele aprobate de echipa de coordonare. Echipa de coordonare va oferi asistență electorală observatorilor în ziua alegerilor.

Ce prevede legea electorală pentru alegerile parlamentare (Legea nr 208/2015)

ART. 18
Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: (...)
i) eliberează, la cererea atât a observatorilor organizaţiilor neguvernamentale, cât şi a reprezentanţilor presei acreditaţi pe lângă respectivele secţii de votare, prin preşedintele secţiei de votare, câte o copie a fiecărui proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor în secţia respectivă;

ART. 84
(14) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de delegaţii şi de observatorii acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

ART. 85
(8) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secţiei de votare.
(9) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul este obligat să primească şi să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi, observatori acreditaţi, reprezentanţi acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini, ori alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, respectiv locţiitorul acestuia va menţiona pe copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta este înregistrată

CAPITOLUL IX
Observarea alegerilor
ART. 89
(1) La toate operaţiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator şi a personalului de pază, candidaţii, persoanele acreditate în condiţiile prezentei legi, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai Biroului Electoral Central.
(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se înţelege următoarele:
a) observatori interni, desemnaţi de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;
b) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;
c) observatori internaţionali, desemnaţi de către organizaţii străine sau internaţionale pentru observarea alegerilor ori invitaţi de către autorităţile române, acreditaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă;
d) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine, acreditaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă;
e) delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, acreditaţi de către birourile electorale de circumscripţie, conform legii.
(3) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, asociaţia sau fundaţia care doreşte să îşi desemneze observatori interni trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie însoţită de documente din care rezultă că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor.
(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, instituţia mass-media care doreşte să îşi desemneze reprezentanţi trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie însoţită de documente din care rezultă că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.
(5) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică.
(6) Acreditarea observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine care solicită acest lucru se face de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(7) Contestaţia privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se soluţionează de către Curtea de Apel Bucureşti, în termen de două zile de la data înregistrării. Hotărârea dată este definitivă.
(8) Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asociaţiilor, fundaţiilor şi instituţiilor mass-media româneşti dă dreptul acestora de a desemna observatori interni şi reprezentanţi interni pe lângă toate birourile electorale ale secţiilor de votare.
(9) Observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.
(10) Procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(11) Acreditarea delegaţilor partidelor politice se face de către birourile electorale de circumscripţie, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, ale alianţelor politice şi ale alianţelor electorale sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu au reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare, făcută cu cel puţin 5 zile înaintea datei alegerilor.
(12) Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.
(13) Delegaţii acreditaţi ai partidelor politice pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către biroul electoral de circumscripţie, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.
ART. 90
(1) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă.
(2) Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei legi atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
(3) La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

ART. 91
La toate operaţiunile ce ţin de numărarea voturilor participă membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi pot asista candidaţii, persoanele acreditate în condiţiile prezentei legi, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai Biroului Electoral Central.

Folosim „cookies” pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Navigând în continuare, vă exprimați acordul implicit pentru stocării lor pe dispozitivul dvs. Află mai mult